Današnje
stanje
Makroekonomske
okoliščine in izhodišča
01.1
Bruto domači proizvod od leta 1995 do 2050
od leta 1995-2050, v milijonih €
LETO 2015
37.905 milijonov €

Leta 2015 je BDP na prebivalca v Sloveniji za 18 odstotnih točk nižji od povprečja Evropske unije (EU-28).

Vir: Eurostat
01.2
Prirast prebivalstva
1995 do 2050, v odstotnih točkah
LETO 2015
2.069.126 prebivalcev

Leta 2015 je število prebivalcev glede na leto 1995 naraslo za 4 odstotne točke.

Energetska
struktura
02.1
Proizvodnja in uvoz energije
za leto 2015, v GWh

9.354 0 31 17.119 12.417
2.394 26.473 7.717 0 364


* 50 % proizvedene elektrike iz NEK
namenimo za neposredni izvoz na Hrvaško.

Stopnja uvoza
LETO 2015
48,7 %
02.2
Bruto domača poraba energije
za leto 2015, v odstotkih
34.3 %25.700 GWh
22.8 %17.100 GWh
17.0 %12.800 GWh
15.6 %11.700 GWh
10.3 %7700 GWh
02.3
Sestava energije iz domače proizvodnje
za leto 2015, v odstotkih

50 % proizvedene elektrike iz NEK
namenimo za neposredni izvoz na Hrvaško.

02.4
Sestava uvožene energije
za leto 2015
02.5
Proizvodnja elektrike
za leto 2015, v odstotkih
22.8%5600 GWh
17.0%4100 GWh
27,8%5000 GWh


* Približno 50 % proizvedene elektrike iz NEK
namenimo za neposredni izvoz na Hrvaško.

02.6
Končna raba energije glede na sektor in gorivo
za leto 2015
SKUPAJ
53,5 TWh
Emisije
CO₂
03.1
Emisije CO₂ po sektorjih
za leto 2015, v kt
SKUPAJ
12.412 kt

Kdo so največji porabniki energije?

Razišči