Primerjava
scenarijev

Struktura
primarnih virov
energije
Struktura primarnih virov energije
v odstotkih

Električna
energija
Neto proizvodnja električne energije
v GWh

Emisije
toplogrednih
plinov
Zmanjšanje emisij TGP v obdobju 2015–2050 glede na leto 1990,
v odstotkih
Obnovljivi viri
energije
Delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije,
v odstotkih
Električna vozila
Število električnih osebnih vozil na 100 osebnih vozil,
v odstotkih
Uvozna odvisnost
Uvozna odvisnost
v odstotkih
Cene električne
energije
Povprečna cena elektrike
za gospodinjstva (z vključenimi davki), v €

Stroški scenarija
Skupni letni stroški energetskega sistema
v mrd €
Skupni letni stroški energetskega sistema v % BDP
indeks glede na leto 2015 v odstotnih točkah (2015 = 16,4 %)