prednosti
 • 1Uporaba OVE v primerjavi s fosilnimi viri sprošča zanemarljive količine izpustov TGP. Ker so podnebne spremembe eden izmed največjih izzivov človeštva, je veliko naporov v EU usmerjenih v povečanje deleža OVE.
 • 2Neomejene zaloge. Ključna prednost glede na fosilne vire in uran je v tem, da se ti obnavljajo le v geološkem času, ki ga merimo v milijonih let, medtem ko se obnovljivi viri energije lahko pod pogoji trajnostnega ravnanja z njimi obnavljajo v časovnih obdobjih od nekaj mesecev do nekaj deset let, se pravi v času človeškega življenja.
 • 3Ker povpraševanje po njih raste, predstavljajo potencial za gospodarstvo in so generator zaposlovanja.
 • 4Dolgoročno pomenijo stabiliziranje cene energije.
 • 5Zaradi razpršenih lokacij pripomorejo k decentralizaciji oz. razvoju podeželja.
 • 6Zaradi podpore države, so pri izbiri pogoste subvencije.
 • 7Ker jih imamo v domačem okolju, pripomorejo k nižji potrebi po uvozu.
slabosti
 • 1Sami danes še ne morejo v celoti nadomestiti fosilnih goriv (pogoj je znižanje porabe).
 • 2Določene oblike so nezanesljive zaradi vremenske odvisnosti. Večja razširjenost in raznovrstnost tehnologij OVE, njihova integracija ter razvoj »pametnih« energetskih omrežij bodo te pomanjkljivosti sčasoma odpravile.
 • 3Tehnologije so še v razvoju, zato imajo slabšo učinkovitost in posledično visoko ceno.
 • 4Večina sodobnih tehnologij za rabo OVE zahteva višje investicije kot so potrebne za enake energetske produkte oz. storitve na osnovi sistemov za rabo fosilnih goriv.
 • 5Nizka energijska gostota in/ali nizek izkoristek.
 • 6Elektrarne na OVE so prostorsko zahtevne.
prednosti
 • 1Na voljo vsak dan, kjerkoli po svetu.
 • 2Brez ogličnega odtisa.
 • 3Široke možnosti uporabe (za elektriko, gretje, kuhanje, avtomobile, letala …).
 • 4Možna za industrijsko in domačo rabo.
 • 5Hitro razvijajoča tehnologija.
 • 6Za delovanje ne potrebuje vira energije.
 • 7Nizka cena same energije.
slabosti
 • 1Začetni vložek je, kljub temu da cena hitro pada, še vedno relativno visok, saj je tehnologija še v razvoju.
 • 2Ni popolnoma zanesljiv vir, saj je vremensko in časovno odvisen. Učinkovitost je nižja pri slabem vremenu in nična ponoči.
 • 3Drago skladiščenje z baterijami, ki so okoljsko problematične.
 • 4Prostorsko potraten vir. Za učinkovitost potrebuje veliko površino.
 • 5Med proizvodnjo fotonapetostnih celic se uporabljajo toksični materiali.
 • 6Čeprav imajo celice dolgo življenjsko dobo, so tudi pri razgradnji veliki onesnaževalci okolja.
prednosti
 • 1Ker so surovine že na voljo (predvsem kadar govorimo o odpadkih), je poceni vir energije.
 • 2Nizka cena same energije.
 • 3Energija iz sekundarnih virov (odpadkov) je lahko dolgoročen, trajnostni vir energije.
 • 4Zmanjšuje uvozno odvisnost.
 • 5Zagotavlja razvoj podeželja.
 • 6Enostavno shranjevanje.
 • 7Biogoriva so biorazgradljiva in netoksična.
 • 8Izpusti, ki nastajajo pri rabi biomase, so nevtralni z vidika sproščanja CO2 kot najbolj pomembnega toplogrednega plina. V primeru trajnostne rabe biomase v energetske namene, se v atmosfero sprostijo enake količine CO2 kot bi se sprostile ob siceršnji naravni, biološki razgradnji biomase.
 • 9Odpadki, nastali pri pretvorbi biomase v končno energijo, se lahko neposredno ali preko kompostiranja uporabijo kot gnojilo v kmetijstvu. Predelava gnoja in gnojevke v bioplinarnah zmanjšuje vsebnost dušika v gnojilu in močno zmanjšuje njegov neprijeten vonj ter omogoča manjšo uporabo kemijskih zaščitnih sredstev.
slabosti
 • 1Ob izgorevanju onesnažuje okolje (tudi s toplogrednimi plini). Kurjenje biomase v kaminih, pečeh, kotlih, kotlovnicah in napravah SPTE je povezano z izpusti dušikovih oksidov, hlapnih organskih spojin, prašnih delcev in črnega ogljika.
 • 2Če energijo pridobivamo iz pridelkov (les ali rastline), ni obnovljiv vir energije.
 • 3Visoka cena tehnologije.
 • 4Nerazvita logistika.
 • 5Zaradi gojenja rastlin za biogoriva je manj površin namenjenih gojenju hrane, kar vpliva na povišanje cen hrane.
prednosti
 • 1Brez ogljičnega odtisa.
 • 2Postavitev zavzame malo prostora. Površina se še vedno lahko uporablja v druge namene.
 • 3Možna za industrijsko in domačo rabo.
 • 4Omogoča oskrbo oddaljenih lokacij z energijo.
 • 5Nizka cena same energije.
 • 6Ne omogoča otočnega obratovanja, zato je vedno potrebna prisotnost napetosti v omrežju, bodisi v SN ali v VN električnem omrežju.
slabosti
 • 1Ni stanoviten vir energije.
 • 2Primerne lokacije so pogosto odročne, daleč od porabnikov.
 • 3Namestitev je draga.
 • 4Predstavljajo nevarnost prostoživečim živalim (predvsem pticam in netopirjem).
 • 5Zvočno onesnaženje. Posamezne vetrne turbine lahko slišimo na stotine metrov daleč.
 • 6Kvarijo naraven videz pokrajine.
prednosti
 • 1Primeren vir za manjšo, lokalno izrabo.
slabosti
 • 1Visoka cena začetnega vložka.
 • 2Slovenija nima velikega potenciala.
 • 3Mehanskemu pridobivanju nasprotujejo okoljevarstveniki.
prednosti
 • 1Ne proizvaja emisij, škodljivih za okolje.
 • 2Zanesljivejši vir od sonca ali vetra. Poleg tega jo je za razliko od sončne in vetrne energije možno shranjevati za jezovi.
 • 3Za delovanje ne potrebuje vira energije.
 • 4Nizka cena same energije.
 • 5Omogoča reguliranje vode pri poplavah.
slabosti
 • 1Količina energije je odvisna od vremenskih pogojev oz. količine padavin in letnega časa.
 • 2Sprememba rečnega toka in poplavljanje območja nad jezom imata velik ekološki vpliv na lokalno hidrologijo.
 • 3Možnost nesreč pri jezovih.
 • 4Zaradi jezov lahko pride do hipertropofikacije, posledično pa do pomanjkanja kisika in velikih količin mulja, kar lahko predvsem v tropskih okoljih pomeni tudi znatne izpuste metana, poleg CO2 najbolj pomembnega antropogenega TGP.
prednosti
 • 1Ne proizvaja emisij, škodljivih za okolje. Za razliko od sončne in vetrne je geotermalna energija zaradi neodvisnosti od vremenskih pogojev stabilna in zanesljiva.
 • 2Za razliko od sončne in vetrne je geotermalna energija stabilna in zanesljiva, zaradi neodvisnosti od vremenskih pogojev.
 • 3Zaloge so praktično neizčrpne.
 • 4Za razliko od hidroelektrarn postavitev zavzame malo prostora.
 • 5Priložnost za prihranek v gospodinjstvih.
slabosti
 • 1Potencialne emisije: toplogredni plini (predvsem žveplo) pod zemeljsko površino lahko preidejo v ozračje. Rezervoarji lahko vsebujejo težke kovine, kot so živo srebro, arzen in bor nitrid.
 • 2Visoka cena začetnega vložka, vzdrževanja in posledično elektrike.
 • 3Postavitev možna le na izbranih lokacijah.
 • 4Visoke izgube pri prenosu energije, zato je izraba možna le v okoliških mestih.
 • 5Geotermalne črpalke za delovanje potrebujejo vir energije.